7 thói quen của bạn trẻ thành đạt

Luôn chủ động

Nhắm trước đích đến

Ưu tiên việc cần ưu tiên

Tư duy cùng thắng

Lắng nghe để được lắng nghe

Có tinh thần hợp tác

Mài lưỡi cưa thật bén