Flow:

 • index.html chạy và chèn vào giữa trang
 • để chạy ra này thì cần build từ bootstrap của main.ts
 • main.ts: vừa gọi để lấy môi trường, vừa bootstrap module chính (app.module.ts)
 • app.module.ts: Module gọi component
 • app.component.ts: quản lý và chạy component theo khai báo bên trong nó, cụ thể là chạy các html
 • app.component.html: template tương ứng của component, được đại diện bằng selector, và được trang trí bằng style CSS

Decorator:

 • Là wraps code để vào một chỗ
 • Dễ quản lý, đọc và bảo trì
 • Các Decorator đánh dấu các class như @component và cung cấp các metadata thể hiện cách mà component nên được xử lý
 • Để gọi ra @component thì cần import, từ Ng core
 • Để lấy log:
function log (target, name, descriptor) {
 console.log (target, name, descriptor)
}

Sau đó gọi log: @

Decorator:

Khai báo và apply:

@tên-của-decorator

 • original.apply(this, args)
Các hàm sẵn:
 • target
 • name
 • descriptor
 • original()
 • constructor
Classes Decorator
Member Decorator