Concept

 • IDE
  • IDE (Integrated Development Environment) là môi trường tích hợp dùng để viết code để phát triển ứng dụng. Ngoài ra IDE tích hợp các tool hỗ trợ khác như trình biên dịch (Compiler), trình thông dịch (Interpreter), kiểm tra lỗi (Debugger), định dạng hoặc highlight code, tổ chức thư mục code, tìm kiếm code…
 • IDLE
  • IDE của Python
 • OOPs
  • Object Oriented Programming
 • SLA
  • Sevice Level Agreement: thoả thuận cấp độ dịch vụ
  • SLA được xác lập căn cứ vào mức độ dịch vụ khách hàng yêu cầu để từ đó thống kê ra các số liệu cụ thể.
  • Thông qua đó giữa hai bên sẽ có sự cam kết thực hiện theo đúng số liệu dịch vụ đặt ra bằng hình thức kiểm tra như đo lường và các biện pháp khắc phục nếu chất lượng dịch vụ không đúng tiêu chuẩn ban đầu.
 • KPI:
  • Key Performance Indicator: chỉ số đánh giá hiệu quả công việc
 • SOP
  • SOP (Standard Operating Procedure) là quy trình thao tác chuẩn.
  • Đây là một hệ thống các quy trình chuẩn được tạo ra để hướng dẫn nhân viên thực hiện và duy trì chất lượng công việc với hiệu quả cao nhất.
 • MVC
  • MCV là từ viết tắt bởi 3 từ Model – View – Controller. Đây là mô hình thiết kế sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Mô hình source code thành 3 phần, tương ứng mỗi từ. Mỗi từ tương ứng với một hoạt động tách biệt trong một mô hình.

 • MVT
  • MVT là viết tắt của Model-View-Template. Mẫu là một tệp HTML được trộn với DTL (Ngôn ngữ mẫu Django). Django chăm sóc phần Bộ điều khiển, đây là mã điều khiển sự tương tác giữa hai phần khác, Model và View.
  • Khi người dùng yêu cầu tài nguyên, Django hoạt động như một bộ điều khiển và kiểm tra xem nó có sẵn không. Nếu URL ánh xạ, Chế độ xem tương tác với Mô hình và hiển thị Mẫu. Django gửi lại một Mẫu cho người dùng như một phản hồi.

 • OKR
  • OKR (Objectives and Key Results) là một phương thức quản lý biến thể của Quản lý theo mục tiêu
  • OKR có các đặc trưng cơ bản sau:
   • Hệ thống mục tiêu có chu kỳ ngắn
   • Hệ thống mục tiêu có tính liên kết và phân cấp từ công ty, sau đó chuyển xuống các bộ phận, các nhóm và cuối cùng là từng cá nhân.
   • Mục tiêu trong doanh nghiệp (được gọi là Objectives - Chính là chữ O trong OKR) được cụ thể hóa bằng các kết quả then chốt (Key Results - KR)

Keywords:

 • Redundant: Dư thừa, thặng dư
 • Simplicity: Sự đơn giản
 • Portability: Tính di động
 • Embeddable & Extensible: Tính nhúng và mở rộng
 • Interpreted: Tường minh
 • Ethics: Đạo đức

Others: