Quy trình và điểm làm mượt

  • Một việc khi cần phải qua quá nhiều team và layer thì cần những điểm trung gian để làm mượt nó, ở đây là các Pusher
  • Nó không thể không cần Pusher, nhưng nó lại không nên quá nhiều vì sẽ bị mất hiệu quả khi qua ngưỡng nhất định
  • Nó sẽ đặc biệt hiệu quả khi tất cả đều năng động và chú trọng, nếu không, mọi điểm đều có thể là blocker hoặc bottle neck
  • Thứ nhất, không nên là bottle neck, nếu có bottle neck thì có nghĩa chúng ta đang thiếu ng hoặc thiếu trình, hoặc tệ hơn là quy trình đã phân giải sai
  • Thứ hai, dù là blocker, hãy chủ động ở cả mảng push và mảng xử lý. Theo dõi và báo cáo định kỳ, đồng thời clear tiến độ cho tất cả mọi ng là điểm tốt.
  • Dù bận thế nào, hãy luôn check tin ít nhất 1 tiếng 1 lần, một vấn đề ko thể để gần 2 tiếng mà ko có hồi âm