Mah Notes

Bản quyền: James Bach

Bạn không đảm bảo chất lượng chỉ bằng việc kiểm thử

  • Rất dễ để hình dung rằng bạn, một QA, là Guardian Of The Ga… Quality. Nhưng chú ý kĩ: bạn không tạo ra chất lượng, cũng không lấy nó đi.
  • Ai đó có thể nói: “Mày đã huỷ nguyên cái sản phẩm”. Sự thật là: cái sản phẩm đó đến tay của bạn thì nó vốn đã nát bét rồi. Bạn chỉ vạch ra cho người ta thấy mấy cái chỗ nát đó thôi (hoặc toàn bộ).
  • Chất lượng đến từ tất cả mọi người xây dựng nên sản phẩm, và đôi khi, nó cũng chính là gánh nặng mà mỗi người phải gánh chịu.
  • Phần lớn sứ mệnh của bạn là giúp mọi người xoay sở với cái gánh nặng đó hiệu quả hơn. Và bạn không thể làm điều đó nếu cứ giữ cái cảm tưởng như thể chỉ mình bạn là người duy nhất quan tâm đến việc bàn giao một sản phẩm tốt.
  • Các kiểm thử và kết quả kiểm thử mà bạn đưa ra sẽ cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện cho việc đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. Còn kết quả của quá trình đảm bảo chất lượng này là nhờ vào nỗ lực của cả đoàn đội.
  • QA, QC, Tester không phải là kẻ thù của Devs. Devs tự tạo ra kẻ thù cho chính họ. Bạn chỉ là thằng cơ hội nhảy vào chỉ trỏ để hai bên đánh nhau nhanh nhanh và giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả thôi. Bạn sẽ luôn phải hô hào người ta đánh nhau một cách… tinh tế và lịch thiệp, trên tinh thần “chúng ta là đồng đội”, “chúng ta cùng xây dựng sản phẩm”… làm sao cho người ta vừa đau vừa sướng và cứ yêu cầu bạn tiếp tục là một nghệ thuật :))