HackerRank Python 3

Basic 1:

Not the f*g Python code Generic

template <typename T>
void printArray(vector<T> v) {
    for(int i = 0; i < v.size(); i++) {
        cout << v[i] << "\n";
    }
}

Basic 2:

getHeight BST

def getHeight(self,root):
		#Write your code here
		if root == None:
				return -1
		else:
				return 1 + max(self.getHeight(root.left), self.getHeight(root.right))

Angular in 5 hours

Flow: index.html chạy và chèn vào giữa trang để chạy ra này thì cần build từ bootstrap của main.ts main.ts: vừa gọi để lấy môi trường, vừa bootstrap module chính (app.module.ts) app.module.ts: Module gọi component app.component.ts: quản lý và chạy component theo khai báo bên trong nó, cụ thể là chạy các html app.component.html: template tương ứng của component, được đại diện bằng selector, và được trang trí bằng style CSS Decorator: Là wraps code để vào một chỗ Dễ quản lý, đọc và bảo trì Các Decorator đánh dấu các class như @component và cung cấp các metadata thể hiện cách mà component nên được xử lý Để gọi ra @component thì cần import, từ Ng core Để lấy log: function log (target, name, descriptor) { console. [Read More]

HackerRank Python 2

Basic 1: Class + init + call to use + Inheritance: class Person: def __init__(self, firstName, lastName, idNumber): self.firstName = firstName self.lastName = lastName self.idNumber = idNumber def printPerson(self): print("Name:", self.lastName + ",", self.firstName) print("ID:", self.idNumber) class Student(Person): def __init__(self, firstName, lastName, idNumber, scores): self.firstName = str(firstName) self.lastName = str(lastName) self.idNumber = int(idNumber) self.scores = scores self.average = 0 # Class Constructor # # Parameters: # firstName - A string denoting the Person's first name. [Read More]

HackerRank Python

Basic 1: Return a+b Basic 2: Array for x in ar: sum += x Basic 3: Array Python # Stupid Init - result = [0,0] # Append - cars.append("Honda") # Pop - cars.pop(1) # Remove - cars.remove("Volvo") If Python If ...: elif ...: else: Basic 4: File if __name__ == '__main__': fptr = open(os.environ['OUTPUT_PATH'], 'w') a = list(map(int, input().rstrip().split())) b = list(map(int, input().rstrip().split())) result = compareTriplets(a, b) fptr.write(' '.join(map(str, result))) fptr. [Read More]

Concept

Concept IDE IDE (Integrated Development Environment) là môi trường tích hợp dùng để viết code để phát triển ứng dụng. Ngoài ra IDE tích hợp các tool hỗ trợ khác như trình biên dịch (Compiler), trình thông dịch (Interpreter), kiểm tra lỗi (Debugger), định dạng hoặc highlight code, tổ chức thư mục code, tìm kiếm code… IDLE IDE của Python OOPs Object Oriented Programming SLA Sevice Level Agreement: thoả thuận cấp độ dịch vụ SLA được xác lập căn cứ vào mức độ dịch vụ khách hàng yêu cầu để từ đó thống kê ra các số liệu cụ thể. [Read More]

12h Python

What is Python Programming Language High Level Easy syntax and dynamic semantics Features: Simplicity Open Source Portability Embeddable & Extensible Interpreted Huge libraries Object Orientation PL Roads: Master Core Python: Variables, Data Types, Operators File handling Exception handling Data Structures Iterators, Generators etc… like Arrays + Flow Control + Methods + Libraries OOPS (WTF!!!) Master Web framework MVC + MVT architecture HTML, CSS Data Science Data analysis SQL Data manipulation Machine Learning & AI Algorithms Probability & Statistics Neutral Network, Deep Learning Deep Learning Neutral Network architecture Video, audio, language processing Miscellaneous Bs4 Predictions models Potential: Web dev & framework Web testing Game development AI/ Data Science Big data Smart devices IDE IDE Code editor Syntax Highlighting Auto completion Debugger Language Support Code Comment: Type 1: [Read More]

Selenium General

Auto testing: Faster Execution More accurate Lesser Investment in Human Resource Supports Regression Testing Frequent Executions Support Lights Out Execution Selenium: Suite of software tools to automate web browsers Mainly used for functional testing and Regression testing The same point for many OS, browsers and Programming Languages Phân biệt Unit / Integration / Functional testing Unit testing- Pin đã được kiểm tra về tuổi thọ, công suất của nó và các thông số khác. [Read More]

Self Review [2020-01-12]

Tự nhận xét lại những gì có được ở tuổi 25 Ra trường ở những giai đoạn cuối cùng, lỗ mất 2 năm so với anh em đồng lứa Lỗ mất 3 năm so với những người đi thực tập sớm Lỗ mất 5 năm so với các siêu nhân năm 2 đã đi làm, ra trường thì start up… Ra trường không được Khá, mà chỉ ở GPA 6. [Read More]